Hjällbo – en dialogernas stadsdel

Varför finns Caritas i Hjällbo ?

Caritas Frivilligcentral i Hjällbo är en mångkulturell mötes- och arbetsplats där människor möts oavsett nationalitet, religion eller kön.

I Frivilligcentralen utvecklas ett frivilligt socialt arbete som bygger på människors behov och engagemang i och för lokalsamhället.

När människor, tillsammans reflekterar över sina liv och villkor ser de möjligheter till att gemensamt formulera idéer och ge förslag till förändringar.

Där människor i gemensamma lärande processer bryter den tystnadens kultur som flertalet av de boende lever med.
Den tystnadens kultur som kan tolkas som passivitet och utanförskap.

Caritas pedagogik och metodarbete utvecklas i ett underifrånperspektiv.
Genom de boendes delaktighet i processer ökar det demokratiska deltagandet i de verksamheter som finns i Frivilligcentralen eller som de boende initierar.
Genom ökad delaktighet i lokalsamhället blir stegen lättare till integration och detta leder till en förbättrad folkhälsa.


Gun HolmertzBostadsområdet Hjällbo ligger i Angered, nordöstra Göteborg cirka 8 kilometer från Göteborgs centrum med en spårvagnsresa på 12 minuter.
Hjällbo avgränsas i norr av ett större naturområde, i öster gränsar Hjällbo till stadsdelen Eriksbo med 2224 invånare och i nordost till Hammarkullen med 7682 invånare.
Mellan Hjällbo och Hammarkullen tar spårvagnen 3 minuter och till Angereds centrum 7 minuter.
Från Angereds centrum blir det att välja rätt buss till någon av ”öarna” Lövgärdet, Rannebergen, Gårdsten.

Hjällbo började byggas 1966 som en del av det så kallade miljonprogrammet.
De som flyttade in i stadsdelen kom från Göteborgs innerstad från Majorna, Masthugget, Olskroken, Gårda och Landala.
Där de bott i trånga och dåliga lägenheter.

Hjällbo var det bostadsområde i Angered som byggdes först.
1968 kom de första hyresgästerna.
1970 var Hjällbo centrum klart och samma år började spårvagnen att tas i bruk.

Det finns 2293 lägenheter som ägs och förvaltas av det kommunala bostadsföretaget Hjällbobostaden AB.
I Hjällbos två ytterområden ligger ett villaområde och två radhusområden med totalt 231 småhus.


Hjällbo idag

Det bor 7273 invånare i stadsdelen därav är 2475 personer under 19 år.
Invånarna kommer från 89 länder och det talas 102 språk, där arabiska är majoritetsspråket.
 • Irakier är den enskilt största gruppen 11.8 % (861 personer)
 • 61.5 % av de boende har utländsk bakgrund.
 • I ålder 25-64 år saknar 52 % ett lönearbete
 • Ohälsotal 16-64 år är 45.8 dagar
 • 25.5 % (785 familjer) har försörjningsstöd
 • 33.7 % (1176 personer) har endast grundskola
 • /#
 • Ej gifta kvinnor eller män med barn är 29.6 % ( 311 personer) därav har 12.8 % ( 134 personer) fler än tre barn
 • #/
 • Medelinkomsten är 129.1 för samtliga. Män 152.1. Kvinnor 107.1
 • Medelinkomst i Göteborg 235.1. Män 273.6. Kvinnor 198.1
Källa: Göteborgsbladet maj 2009


Hur förstår vi Hjällbo – en kärleksförklaring?
Här bor människor från 89 länder och det talas 102 språk.
Här bor människor från många av världens oroshärdar.
Här bor människor som upplevt det ofattbara, det vi nästan inte orkar höra talas om.
Här bor människor som är födda i Sverige – och människor som har kommit alldeles nyss.

Här bor människor som levt storstadsliv!
Här bor människor som kommer från en nomadtillvaro!
Här finns akademiker såväl som hantverkare och en stor mängd andra yrken representerade!

Här finns människor som lever ett välbeställt medelklassliv!
Här finns människor som lever i både fysisk, psykisk och social misär!
Här finns djupt troende människor från många olika religioner och riktningar!
Här finns människor från vilken religionen spelat ut sin roll!
Här bor en del som har jobb – och alldeles för många som inte har!

Här bor många som trivs alldeles utmärkt – men också många som intensivt längtar bort!
Raderna av parabolantenner på balkongerna mot öster talar ett tydligt språk.
Som stora längtande öron pejlar de in TV-kanaler från fjärran.
En av de viktigaste faktorerna som styr bostadsefterfrågan är just parabolläget.

Här bor människor som älskar sitt jobb och har svårt att tänka sig ett arbete någon annanstans!
Här arbetar människor som vantrivs, är utbrända och helst av allt skulle vilja byta mot ett jobb i centrala Göteborg.

Här finns eldsjälar som vill förändra världen!
Här finns människor som gärna skulle hjälpa grannen att vattna blommar!

Några enkla sanningar går inte att hitta i Hjällbo.
Livet är så mångfasetterat och fyllt av motsägelser och ju mer jag tränger in i det, ju fler människor jag pratar med, desto mer komplext och rikt på nyanser framstår det.

Enkelt är det däremot för alla dem som aldrig har varit här och som med säkerhet vet allt om Hjällbo är detsamma som kriminalitet och brutalitet, ett ställe dit man aldrig skulle vilja flytta och inte ens vågar besöka.
Enkelt kan det också vara för dem som varit här några gånger – och sett det exotiska, sett alla färgerna, känt alla dofterna och hört alla språken talas och som romantiserar och vägrar se baksidorna.

Jag har med detta försökt förmedla några meningar om livet i Hjällbo.
Det är inte hela sanningen – men en bit på väg.

Generellt sett har Hjällboborna låga inkomster, låg utbildning och många saknar sociala kontakter och nätverk som kan hjälpa dem att komma in på arbetsmarknaden.
Många saknar också grundläggande kunskaper i svenska språket och kunskap om hur det svenska samhället är uppbyggt och fungerar.

Arbetslöshet, språksvårigheter, barnens brist på möjligheter i livet.
Där hälften av alla barn enligt Rädda Barnens utredning 2007 lever i fattiga familjer eller med försörjningsstöd.
Där spänningar mellan etniska grupper av barn är ett stort problem.
Som förstärks när vuxna blandar sig i barns och ungdomars konflikter, istället för att lösa konflikter förstärks dessa.

Flera personer talar om etniska konflikter, om en social och religiös klassuppdelning.
Många har med sig svåra trauman, här finns utanförskap och relationsproblem.
Många arbetslösa vandrar mellan hemmet, sin etniska förening eller källarmoskén.
Många känner sig trygga i Hjällbo, men inte utanför stadsdelen.
Det finns grå/ svarta verksamheter i Hjällbo, rådgivarverkstad, subkulturer, spelklubbar, prostitution, kvinnofridskränkning och hedersvåld.

Religiösa motsättningar ökar.
Fäderna tar inte alltid sitt ansvar och det brister med vuxna som förebilder.
Det finns en okunskap hos många vuxna om det svenska samhället.
Det fria skolvalet förstärker segregationen.
Kvinnor som vill integreras utsätts för hot eller blir trakasserade.
Liberala muslimer och ortodoxa kristna flyttar från Hjällbo.

Hjällbo består av fem kvarter där varje område har sin speciella bebyggelse med en segregation i segregationen.
Som exempel, i tre av de fem kvarteren bor inga somalier, latinamerikaner och bosnier är samlade i två områden och irakier hittar man i två kvarter.
Dock är kurder nogsamt separerade från irakiska araber.

När jag hör debatter om hur viktigt det är att det finns möjligheter till karriärboende, då tänker jag på Hjällboborna som ser som ett steg på väg uppåt att bo i ett kvarter utan somalier.


I DENNA KONTEXT FINNS CARITAS FRIVILLIGCENTRAL, VITA HUSET, SEN 1994.