Bildspeletoch text är Lånat från migrationsverkets hemsida,besök dom gärna för ytterligare information.

http://www.migrationsverket.se/

Nya lagar 2016

Sveriges riksdag har fattat beslut om flera lagändringar som påverkar asylsökande och dem som ansöker om uppehållstillstånd för att flytta till en anhörig i Sverige.

 

Sedan den 1 juni har den som har sökt asyl och fått ett beslut om avvisning eller utvisning inte längre rätt till boende och dagersättning från Migrationsverket.

Den 21 juni fattade riksdagen beslut om en lag som begränsar asylsökandes möjligheter att få uppehållstillstånd och möjligheten för den sökandes familj att få komma till Sverige. Lagen gäller från och med den 20 juli och tre år framåt.

 

Den nya lagen innebär att den som är i behov av skydd får ett tillfälligt uppehållstillstånd. Den som bedöms vara flykting får ett uppehållstillstånd som gäller i tre år och den som bedöms vara alternativt skyddsbehövande får ett tillstånd för 13 månader.

Om personen fortfarande har skyddsskäl när uppehållstillståndet går ut, kan han eller hon få förlängt uppehållstillstånd i Sverige. Om personen kan försörja sig själv kan han eller hon få permanent uppehållstillstånd.

Ensamkommande barn och familjer med barn under 18 år som bedöms vara i behov av skydd får permanenta uppehållstillstånd om de har ansökt om asyl senast 24 november 2015.

Uppehållstillstånd för anhöriga

Den nya lagen innebär också att anhöriga till flyktingar som får uppehållstillstånd i tre år kan få uppehållstillstånd för att flytta till Sverige. Som anhörig avses make/maka/registrerade partner/sambo och barn under 18 år.

Anhöriga till asylsökande som fått uppehållstillstånd som gäller i 13 månader och som ansökte om asyl senast 24 november 2015 kan också få uppehållstillstånd i Sverige.

Anhöriga till den som får ett uppehållstillstånd som gäller i 13 månader och som ansökte om asyl efter 24 november 2015 kan endast i undantagsfall få uppehållstillstånd för att flytta till Sverige.

I vissa fall kan anhöriga till ensamkommande barn som får alternativ skyddsstatus få uppehållstillstånd även om barnet ansökte om asyl efter 24 november 2015.

 

Försörjningskrav

För att anhöriga ska kunna få uppehållstillstånd behöver den som har fått uppehållstillstånd i Sverige kunna försörja sig själv och den familj som ansöker om uppehållstillstånd. Det behöver också finnas en bostad av tillräcklig storlek och standard för familjen att bo i.

Försörjningskravet gäller inte för

•den som är flykting eller alternativt skyddsbehövande och som har anhöriga som ansöker om uppehållstillstånd inom tre månader efter beviljat uppehållstillstånd

•barn

•anhöriga som har ansökt om uppehållstillstånd senast 20 juli 2016.

 

Mer information finns på Migrationsverkets hemsida:

www.Migrationsverket.se

Där kan du också se ett bildspel om förändringarna

 

 

 

 

Förlängning av tidsbegränsade tillstånd för asylsökande

I juli 2016 infördes en tillfällig lag som begränsade möjligheten till uppehållstillstånd för den som sökte asyl i Sverige. Lagen ska gälla i tre år och innebär att personer som behöver skydd i Sverige får tidsbegränsade uppehålls- och arbetstillstånd istället för permanenta uppehållstillstånd som tidigare. Här kommer Migrationsverket att samla information om förlängning av de tidsbegränsade tillstånden.

Information om hur man ansöker om förlängning

 

Under Privatpersoner/Skydd och asyl/Förlänga tillstånd finns information om hur det går till att ansöka om förlängning. Texten finns på arabiska, dari, engelska, kurmandji, ryska, somaliska, sorani och tigrinska.

 

 

Kontakt och Besöksadress

 

Tel: 031-46 40 04

Skolspåret 29, 424-31 Angered

Gun.holmertz@telia.com

Följ oss gärna

Caritas Angereds

Plusgiro: 26 47 05 - 5.

All Rights Reserved Castiel © 2016