Caritas Angered


Caritas arbetar för mänskliga rättigheter och människans värdighet.

Att alla har lika värde och vi alla står i relation till varandra.

Detta är en kristen människosyn baserad på katolska kyrkans sociallära.


Caritas tar ställning för de fattiga och marginaliserade och riktar sig till alla oavsett religion, nationalitet,etnisk bakgrund, kön eller sexuell läggning.


Caritas arbetar för en social rättvisa som bygger på tilltro till människans egen förmåga. Den övergripande principen i Caritas arbete är allas delaktighet i samhällsbygget.


Caritas arbetar i partnerskap med lokala organisationer och myndigheter.

Caritas vill öka kunskapen om vår värld och vad som styr samhällsutvecklingen.

Gun Holmertz

        Kontakt och Besöksadress


         Tel: 031-46 40 04

           

         Skolspåret 29, 424-31 Angered

 

           Gun.holmertz@telia.com

             

Följ oss gärna

Caritas Angereds

Plusgiro: 26 47 05 - 5.

All Rights Reserved Castiel © 2016